Halm skal give aarhusianerne varmen

Der skal bygges en ny varmetransmissionledning fra Lisbjerg til Mollerup inden det nye halmkraftvarmeværk kan blive taget i brug. Foto: Aarhus Kommune/Affaldvarme
Der skal bygges en ny varmetransmissionledning fra Lisbjerg til Mollerup inden det nye halmkraftvarmeværk kan blive taget i brug. Foto: Aarhus Kommune/Affaldvarme

Aarhus Kommune skal have et biomassefyret kraftvarmeværk. Det vil give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden brug af olie eller kul.

Byrådets tekniske udvalg blev på et møde forleden orienteret om planerne om at bygge et biomassefyret kraftvarmeværk ved affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg.

”Planen om et biomassefyret kraftvarmeværk, der kan give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden fossile brændsler, er en af de helt store brikker i klimavarmeplanen og i kommunens arbejde med at blive CO2-neutral i 2030,” siger rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek (V).

“Det er planen, at vi skal begynde at bygge til næste sommer, så anlægget er klar til fyringssæsonen i 2016.”

CO2-neutral varmeproduktion

Det biomassefyrede kraftvarmeværk er et led i Aarhus Kommunes klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarmeproduktion. Anlægget designes til fyring med halm, og i år med for lidt halm kan der fyres med træflis sammen med halmen.

Anlægget planlægges etableret ved affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg og med indpasning i eksisterende arkitektur.

Anlægget vil komme til at bestå af et halmlager med plads til fire døgns forbrug, en kedelbygning, en varmeakkumuleringstank, en ny fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads til kortvarig oplagring af træflis i situationer, hvor der ikke er halm nok.

Ny varmeledning til Mollerup

Derudover skal der etableres en ny fjernvarmetransmissionsledning ind til hovedtransmissionsledningen ved Mollerup.

Der vil ved etableringen blive taget særlige miljømæssige hensyn til planerne om at etablere den nye Lisbjerg By syd for anlægget, og det sikres, at anlægget ikke giver anledning til støj- og lugtgener i eksisterende og nye boligområder. Der tages endvidere hensyn til drikkevandsinteresser.

220.000 tons halm om året

Anlægget vil blive designet til en effektiv udnyttelse af brændslet og med høj virknings-
grad. Det betyder bl.a., at der vil være varmegenvinding af energien i røggassen. Anlæg-
get vil blive et traditionelt opbygget anlæg med kendt og afprøvet teknologi.

Der skal bruges ca. 220.000 tons halm om året, og anlægget kan producere godt 20 procent af den fjernvarme, der bruges i Aarhus Kommune. Det er planen, at det nye kraftvarmeværk skal kunne sættes i drift til fyringssæsonen i efteråret 2016.

(Redigeret pressemeddelelse fra Aarhus Kommune)